تاریخ نام کالاخریدفروش
ارز ملل 6500-830-(416) کانادا
Dec 14-14:12 دلارکانادا اسکناس7,6007,900
Dec 14-14:12 دلارکانادا-حواله  8,000
Dec 14-14:12 دلارکانادا-حواله 10تا 35هزار  8,000
Dec 14-14:14 دلار آمريکا اسکناس10,05010,750
Dec 14-14:13 تبدیل پوند به دلار کانادا 1.661.695
Dec 14-14:13 تبدیل یورو به دلار کانادا 1.481.52
Dec 14-14:13 دلار آمریکا Wells Fargo Bank  10,650
Dec 14-14:13 دلار کانادا Cash Deposit  8,000
Dec 14-14:13 دلار آمريکا حواله 10,650
Dec 14-14:13 لیرترکیه 1,8702,020
Dec 14-14:11 تبدیلUSDبهCAD 1.3151.34
Dec 14-14:13 یورو حواله 12,350
Dec 14-14:14 پوند حواله 13,400
Dec 14-14:13 درهم امارات حواله 2,850
Dec 14-14:13 دلارکانادا-چک و درفت 7,5008,100
Dec 14-14:13 گرم طلا18 3543
Dec 14-14:13 بهارآزادي 385425
Dec 14-14:13 ربع سکه 90120
Dec 14-14:11 دلاراسترالیا  7,200

Powered By Zarban